CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

Zdobądź zawód w Rzemiośle

Na mocy ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. , ze zmianą w dniu 6 września 2001 roku, Izby Rzemieślnicze i Cechy sprawują nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

             Kształcenie pracowników młodocianych ma na celu przygotowanie ich do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika.

        Nauka zawodu (w rzemiośle) odbywa się w systemie dualnym. Oznacza to, że nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych częścipraktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym w realnych warunkach zatrudnienia i teoretycznej zorganizowanej w szkole lub na kursach dokształcających.

 

   Nauka zawodu w systemie dualnym nie tylko sprawdzała się od wieków w naszym kraju , ale także w całej europie i winnych krajach na świecie dając każdemu z tych krajów świetnych fachowców.

   Taka forma kształcenia (część w szkole, część w zakładzie pracy) jest powszechna między innymi w Austrii, Danii, Niemiec czy Szwajcarii, gdzie wskaźniki bezrobocia wśród osób młodych są bardzo niskie. Młodzież kształcona w Polsce
w systemie dualnym (między innymi w rzemiośle) również łatwo znajduje pracę, na co wskazuje dwukrotnie
mniejsze bezrobocie w tej grupie.

Nauka Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą, a uczniem - młodocianym pracownikiem, spisana przy pośrednictwie Cechu.

Zakłady Rzemieślnicze zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu oferują praktyczną naukę zawodu
w połączeniu z kształceniem teoretycznym na poziomie:
   - szkoły zawodowej,
   - Ochotniczego Hufca Pracy,
   -
kursu przygotowawczego w Cechu Rzemiosł Różnych /dla uczniów, którzy mają problemy z nauką, mogą
     uczęszczać tylko na samą praktykę, bez uczęszczania do szkoły, jedynie muszą uczęszczać na kurs
     dokształcający który trwa 1 miesiąc w każdym roku nauki zawodu i odbywa się w siedzibie Cechu/.

(obecnie zakłady rzemieślnicze powiatu Przemyskiego zarejestrowane w Cechu szkolą ok. 200 uczniów)

Korzyści z zajęć praktycznych w zakładzie rzemieślniczym to:

· Wynagrodzenie min: w pierwszy roku nauki - nie mniej niż 4 %, w drugim roku nauki - nie mniej niż 5 %,
  w trzecim roku nauki nie mniej niż 6 %, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  w poprzednim kwartale,
  które ogłasza Prezes GUS.
Są to stawki minimalne, co oznacza, że pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenie.,

· Ubezpieczenie społeczne,

· Czas nauki praktycznej i teoretycznej wliczany do stażu pracy,

· Nauka prowadzona indywidualnie, bądź w małych grupach pod nadzorem mistrzów szkolących, co zapewnia wysoki
  poziom przygotowania zawodowego.

· Możliwość zatrudnienia w zakładzie po ukończeniu nauki,

· Uzyskanie tytułu Czeladnika honorowany na całym świecie a po udoskonaleniu swojego warsztatu podejście do egzaminu
  Mistrzowskiego
najwyższego tytułu zawodowego w światowym Rzemiośle.

Walorami tego systemu są:

·  zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i   ograniczenia  młodocianego,

·  uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, a nie pozorowanej pracy  w otoczeniu
  doświadczonych pracowników,  z możliwością    dokonywania bieżącej    samooceny postępów  w nabywaniu 
  umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta  na rynku pracy i przygotowuje go do radzenia sobie na rynku
  pracy,
poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla  zwiększenia swojej efektywności na  rynku,

·  tworzenie więzi emocjonalnych pomiędzy młodocianym pracownikiem i  pracodawcą, mających  istotne  znaczenie
  dla harmonijnej współpracy i realizacji   programu nauczania.

· pod koniec nauki możliwość podejścia do egzaminu czeladniczego honorowanego na całym świecie.

· doświadczenie zawodowe potwierdzone świadectwem pracy (stwierdzającym 3-lata pracy).

Czeladnik - jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie przez ucznia, młodocianego pracownika zatrudnionego w celu nauki zawodu, umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w zawodzie rzemieślniczym oraz potwierdzający je dowodem kwalifikacji zawodowych w formie zdanego egzaminu czeladniczego.

     Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych zgodnie ze standardami ustalonymi przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

Mistrz - najwyższy stopień kształcenia zawodowego, o który mogą się ubiegać osoby posiadające:

●    tytuł czeladnika

    6-letnie doświadczenie zawodowe,

    które ukończyły co najmniej szkołę zawodową

Oba wyżej wymienione tytuły zawodowe są honorowane
na całym świecie

Po ukończeniu kursu pedagogicznego dla mistrzów instruktorów praktycznej nauki zawodu, mistrz ma prawo do szkolenia uczniów w zakładzie rzemieślniczym Egzaminy mistrzowskie przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Pamiętać trzeba że tytuły zawodowe zdobyte w strukturach Rzemiosła Polskiego są honorowane na całym świecie.

Od niedawna jest też możliwość kształcenia osób pełnoletnich na umowę o naukę zawodu kończącą się egzaminem czeladniczym. Koszty utrzymania pracownika np. wynagrodzenie może być refundowane przez urząd pracy na innych zasadach niż podano wyżej. Przypominamy że przyuczenie to powinno się zakończyć tak samo jak nauka młodocianego egzaminem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w przy udziale CECHU (Egzaminem Zawodowym: sprawdzającym lub czeladniczym).

   Ponadto każda osoba mające odpowiednie wykształcenie i minimum 3 lata stażu może bezpośrednio podejść do egzaminu Czeladniczego lub posiadając już tytuł czeladnika lub inny równoważny oraz 6 lat pracy w danym zawodzie ma prawo podejść do egzaminu Mistrzowskiego.

Zasady nauki zawodu w rzemiośle.

2. Pracownicy pełnoletni.

3.  Rzemieślnicze tytuły zawodowe.

Oświata zawodowa

1. uczniowie młodociani:

Znalezione obrazy dla zapytania nauka zawoduZnalezione obrazy dla zapytania nauka zawoduZnalezione obrazy dla zapytania nauka zawodu