CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

Informacje o nas

   Cech Rzemiosł Rożnych w Przemyślu został założony w 1386 roku. Cech jako dobrowolny związek pracodawców-rzemieślników jest samorządową, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.

 

   Cech posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - pod numerem KRS: 000114640. Regon: 000757654, NIP: 795-000-85-86.

 

   Cech prowadzi działalność na terenie miast: Przemyśla i Dynowa, oraz gmin: Bircza, Orły, Dubiecko, Dynów, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Żurawica - w zakresie rzemiosł różnych, na dzień dzisiejszy zrzeszamy 150 zakładów rzemieślniczych w tym unikalne już rzemiosła, takie jak: ludwisarz i fajkarz.

 

Cech reprezentowany jest przez Starszego Cechu JANUSZA BATORA oraz Kierownika Biura Cechu WIESŁAWA PICHURĘ.

 

Skład Zarządu:

1.           inż. JANUSZ BATOR — cechmistrz

2.           ANNA MACHUNIK

3.           WIESŁAW LACH

4.           TADEUSZ HEMAN

5.           BOLESŁAW RUDNIK

 

   Biuro Cechu jest czynne w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00. Przyjmowanie i załatwianie spraw prowadzone jest również telefonicznie oraz pocztę elektroniczną.

 

 

Ogólna Historia Rzemiosła Polskiego

Rzemiosło rozwijało się w Polsce już w okresie wczesnopiastowskim. W XIII wieku powstały pierwsze cechy. Po zakończeniu II wojny światowej, w niesprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych, rzemiosło przystąpiło do odtwarzania swego potencjału. W 1947 r. w Polsce działało: 138 tys. zarejestrowanych zakładów z 311 tysiącami zatrudnionych, 1500 cechów branżowych, 300 powiatowych związków cechów, 14 izb rzemieślniczych oraz Związek Izb Rzemieślniczych. Po regresie, jaki miał miejsce w latach 50., wejście w życie ustawy o działalności gospodarczej, w latach 1988 - 1989 spowodowało dynamiczny wzrost ilości przedsiębiorstw rzemieślniczych - działało blisko 600 tys. zakładów. Zatrudnienie w rzemiośle przekraczało 1,5 mln osób. Był to jednak chwilowa tendencja, po której nastąpiło zmniejszenie liczby firm. Dziś funkcjonuje w Polsce ponad 2,4 mln małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających 6,5 mln osób. Stanowią one przeszło 99 procent wszystkich polskich przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy wytwarzają 40 procent produktu krajowego brutto. W organizacjach rzemiosła zrzeszonych jest ponad 300 tys. przedsiębiorstw. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód.

 

Cech, z niem. Zunft – organizacja samorządu rzemieślniczego o charakterze społeczno-zawodowym, częściowo również gospodarczym, zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu:

· podnoszenie kwalifikacji zawodowych

· utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności

· prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczej

reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji oraz sądów,

Przykłady: Cech ślusarzy, Cech murarzy, Cech krawców, Cech rzemiosł skórzanych itp. Potocznie terminem "Cech" określa się również budynek będący siedzibą zarządu jakiegoś cechu i miejscem zbierania się jego członków.

Cechy są w środowiskach małych miast i wsi jedynymi, bądź jednymi z niewielu instytucji, aktywizujących miejscową społeczność. Organizują wystawy-kiermasze, współuczestniczą wraz z lokalną administracją w organizacji imprez ogólno miejskich czy gminnych. Są organizacjami posiadającymi własne siedziby, przeważnie z dużymi salami konferencyjno-widowiskowymi. Organizacje te są więc często nie tylko organizatorami własnych, lecz także gospodarzami imprez, wymagających takich obiektów.

Cechy zrzeszają się w izbach rzemieślniczych. Obecnie w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego funkcjonują 483 cechy.

 

Izba Rzemieślnicza - organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszająca cechy rzemiosł, spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium oraz inne organizacje, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła.

Podstawowe zadania izb to:

· reprezentowanie zrzeszonych organizacji i członków wobec organów władzy i administracji publicznej,

· działanie na rzecz ochrony ich interesów, udzielanie pomocy doradczej, marketingowej i szkoleniowej (np. tworzenie i prowadzenie Centr Doradztwa, Edukacji i Promocji Gospodarczej),

· prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych,

· tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej i promocji w celu zwiększenia ich konkurencyjności rynkowej,

· delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów doradczych,

działanie na rzecz ochrony interesów rzemiosła.

Izby Rzemieślnicze działają na określonym obszarze jednego województwa bądź jego części i zrzeszają cechy rzemiosł oraz spółdzielnie rzemieślnicze z danego terytorium. Wyjątek to Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (działająca od 1996r.), która jest organizacją ogólnokrajową. Izby organizują i prowadzą współpracę z partnerskimi organizacjami samorządu rzemiosła za granicą, realizując przedsięwzięcia z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego, wspólnego organizowania targów i wystaw, konferencji oraz seminariów, wymiany mistrzów i uczniów, wspólnej promocji obu regionów, wymiany informacji i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów gospodarczych z polskimi przedsiębiorstwami rzemieślniczymi. Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje Związek Rzemiosła Polskiego.

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego funkcjonuje 27 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym 26 terytorialnych i 1 izba branżowa).

 

Związek Rzemiosła Polskiego – ogólnopolska organizacja Rzemieślnicza pełniąca funkcję organizacji samorządu zawodowego, gospodarczego oraz organizacji pracodawców.

Związek Rzemiosła Polskiego i jego organizacje terenowe (Izby Rzemieślnicze, Cechy) tworzą największą i najstarszą (działającą od 1933 roku) w kraju strukturę samorządu gospodarczego w sektorze prywatnym.

Organizacja samorządu rzemiosła ma charakter "parasolowy": przedsiębiorstwa rzemieślnicze zrzeszają się w Cechach. Cechy z danego regionu wspólnie ze spółdzielniami rzemieślniczymi wchodzą w skład regionalnej Izby Rzemieślniczej. Izby Rzemieślnicze z całej Polski są zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Współczesność

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego funkcjonują 483 cechy, 190 spółdzielni rzemieślniczych, 27 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym 26 terytorialnych i 1 Izba branżowa). Zrzesza 300 tysięcy, a reprezentuje interesy blisko 600 tysięcy mikro, małych i średnich firm działających w ponad 100 zawodach rzemieślniczych.

Od roku 2002 ZRP jako jedna z czterech organizacji pracodawców w Polsce jest członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a od 2003 członkiem Rady Przedsiębiorczości, w której skład wchodzi 11 czołowych organizacji gospodarczych kraju.

Do podstawowych zadań Związku Rzemiosła Polskiego należy w szczególności:

· ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła wobec organów władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych

· uczestniczenie w dialogu społecznym po stronie pracodawców

· realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz innych zadań o charakterze publiczno – prawnym

· nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle

· promocja rzemiosła w kraju i za granicą

· wspieranie rozwoju ruchu branżowego (Rada Branżowa Rzemiosła Polskiego)

· instruktaż, szkolenie, doradztwo

· upowszechnianie zasad etyki zawodowej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczą w pracach m.in.

· Trójstronnej Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych i jej zespołach ds.: prawa pracy i układów zbiorowych, ubezpieczeń społecznych, polityki gospodarczej i rynku pracy, budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, dialogu społecznego, usług publicznych, funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, współpracy z MOP

· Rady Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

· Komitecie Europejski Fundusz Społeczny

· Krajowej Rady Spółdzielczej

· Rady Ubezpieczonych

· Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

· Rady Ochrony Pracy

· Naczelnej Rady Zatrudnienia – organ doradczy Ministra Pracy

· Ogólnopolskiej Rady Technicznej

· Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

· Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów.

· Rady Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

· Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

· Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komitetów Monitorujących i sterujące sektorowymi programami operacyjnymi, programami rozwoju regionalnego, Inicjatywą wspólnotową Equal i innymi.

 

Oświata zawodowa

Zadaniem ZRP, które wyróżnia je spośród innych organizacji pracodawców w Polsce jest nadzór nad organizacją oraz egzaminowaniem uczniów szkolących się w rzemiośle.

Rzemiosło dysponuje własnym, niezależnym systemem nadawania tytułów kwalifikacyjnych – czeladnika i mistrza – funkcjonującym na podstawie ustawy o rzemiośle. Obecnie kwalifikacje w firmach rzemieślniczych zdobywa ok. 90 tys. uczniów – młodocianych pracowników. W ciągu roku świadectwa czeladnicze uzyskuje blisko 48 tys. osób uzyskuje, a dyplomy mistrzowskie ponad 4 tys.

W ok. 1000 komisjach egzaminacyjnych zasiada kilka tysięcy specjalistów: mistrzów rzemieślników, inżynierów, techników i nauczycieli zawodu.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Rada Branżowa

W 2003 roku powołano w ramach ZRP Radę Branżową Rzemiosła Polskiego – nieformalne, kolegialne ciało opiniodawczo-doradczym Zarządu ZRP, której celem jest działanie na rzecz rozwoju i ochrony interesów branż W jej skład wchodzą Ogólnopolskie Komisje Branżowe Związku Rzemiosła Polskiego oraz:

· Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Tynkarskich

· Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

· Stowarzyszenie Młynarzy RP

· Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

· Stowarzyszenie Stolarzy Polskich

· Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP

· Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

· Polskie Stowarzyszenie Dekarzy

· Stowarzyszenie Fotografów

· Przedsiębiorców Branży Fotograficznej RP

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych

 

Działalność międzynarodowa

Członek organizacji międzynarodowych:

· Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)

· Europejskiego Zrzeszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji. (NORMAPME)

Współpracuje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym – organ doradczy Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego oraz Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

Realizuje dwa projekty europejskie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal:

· "Przedsiębiorczość w sieci – Internet szansą na wzrost konkurencyjności"

"Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce"

 

Konkursy i odznaczenia

Związek Rzemiosła Polskiego organizuje konkursy, służące promocji rzemiosła i przedsiębiorczości, oraz nadaje odznaczenia za wybitne usługi dla środowiska rzemieślniczego. Najbardziej znane to:

· Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta, przyznawana od 1994 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich i Związkiem Literatów Polskich wybitnym pisarzom.

· Szabla Kilińskiego, przyznawana od 1998 roku najwyższe odznaczenie rzemieślnicze
Odznaczenia za szkolenie uczniów w rzemiośle – nadawane od 1973 r. rzemieślnikom – nauczycielom zawodu, wykazującym się szczególną aktywnością w dziedzinie szkolenia.

 

Akty prawne

· ustawa z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle, znowelizowanej ustawą z dnia 26.07.2001 r.

· ustawa z dnia 6 września 2001 roku, która usankcjonowała status organizacji samorządu rzemiosła wszystkich szczebli, jako organizacji samorządu gospodarczego.

· ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, która nadała Związkowi status partnera dialogu społecznego.

 

Rzemiosło – zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na swój rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.

Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych posiadającą udokumentowane kwalifikacje do wykonywania danej działalności gospodarczej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek. zatrudniających do 50 pracowników.

W Polsce i na świecie rzemiosło jest istotnym elementem uzupełniającym przemysł i wpływającym na przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju. Jest czynnikiem zmniejszającym bezrobocie i wspomagającym system oświatowy. W związku z postępującym unowocześnieniem procesu wytwarzania w rzemiośle, dochodzi do zatarcia różnic między przemysłem, zwłaszcza drobnym, a rzemiosłem.

Dominującymi branżami w polskim rzemiośle są: budowlana i produkcji materiałów budowlanych, drzewna, tekstylna i odzieżowa, metalowa, elektrotechniczna i elektroniczna oraz spożywcza. Ważnym obszarem jest rzemiosło artystyczne. Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Ustawową organizacją zrzeszającą w swych strukturach rzemieślników i innych małych przedsiębiorców oraz reprezentujących ich interesy jako pracodawców jest Związek Rzemiosła Polskiego.

Tel.: 16 678 22 22

Faks: 16 678 22 22

E-mail: cechprzemysl@op.pl

Skontaktuj się z nami: