CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

.Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

AKTUALNOŚCI

Aby skontaktować się z nami, zadzwoń pod numer:

16 678 22 22

1. Aktualne terminy egzaminów Czeladniczo—Mistrowskich.

PILNE:

   Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu informuje że w dniach od 20 czerwca br. Do 07 lipca 2017r. odbędzie się sesja egzaminacyjna.

TERMINY:

· Rozdanie sztuk popisowych:

 28.08.2017r. (poniedziałek) o godz. 900

 

· Egzamin ustny i pisemny (końcowy):

 07.09.2017r. O godz. 900

 

Dokumenty należy złożyć w Cechu najpóźniej do 18.08.2017r.

 

Odbiór wymaganych druków w Biurze Cechu ul. Katedralna 6 w Przemyślu.
Cech przyjmuje petentów w godz. 7
30 – 1500

       CRR PRZEMYŚL     tel. 16 678-22-22

 

2. Terminy szkoleń okresowych BHP.

 

· Szkolenie Okresowe BHP dla PRACOWNIKÓW, które odbędzie się:
                
25.08.2017r. o godzinie 09:00 w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

· Szkolenie Okresowe BHP dla PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników itp.), rozpocznie się:
                
21.08.2017r. o godzinie 09:00. w siedzibie Cechu ul. Katedralna 6.

 

Następne terminy szkoleń okresowych: wrzesień.

 

Kursanci powinni przynieść ze sobą przybory do pisania.

 

OSTATECZNY TERMIN PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE W DNIU KURSU

 

Przy większej grupie pracowników jest możliwość z organizowania szkolenia w innym ustalonym terminie i w miejscu w skazanym przez pracodawcę.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestników
szkolenia w Biurze Cechu.

       CRR PRZEMYŚL     tel. 16 678-22-22     Więcej szczegółów.  

 

 

3. Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych.

   Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

       CRR PRZEMYŚL     tel. 16 678-22-22     Więcej szczegółów.

 

4. Z.D.Z. Rzeszów zaprasza do Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Przemyślu, przy ul. Czarnieckiego 2.

 - Nauce patronuje Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu.

      CRR PRZEMYŚL     tel. 16 678-22-22    Więcej szczegółów.

 

 

 

5. Zaproszenie na VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

 

   Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu informuje że w dniach 18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

   Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach informuje że Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw z roku na rok cieszy się coraz większym zaufaniem przedsiębiorców, praktyków biznesu, samorządowców, ludzi nauki – jednym słowem tych wszystkich, którym bliska jest idea rozwoju. O zasięgu, prestiżu i uniwersalnym wymiarze Kongresu najdobitniej mówią liczby: swoją wiedzę i kontakty biznesowe do tej pory budowało z nami blisko 25 tysięcy osób. Tylko w ubiegłym roku w ponad 80 panelach i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział 5500 uczestników z 35 państw, którzy z uwagą śledzili również ofertę 120 wystawców podczas Targów Biznes Expo.

 

W tym roku organizatorzy idą o krok dalej. „Uwolnić biznes!” to wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców, który wyraża gotowość zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie czy ekspansję zagraniczną. VII edycja Kongresu będzie areną wymiany myśli, zdobywania praktycznej wiedzy oraz pozyskiwania kontaktów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Liczne sesje i warsztaty poprowadzą eksperci i praktycy. Kongres będzie również okazją do nawiązania współpracy handlowej z przedsiębiorcami z krajów UE oraz min.: Chin, USA, Iranu, Białorusi.

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Rejestracji będzie można dokonać poprzez stronę www.ekmsp.eu począwszy od dnia 1 września 2017 r.

 

Tadeusz Donocik
Prezes RIG w Katowicach
Przewodniczący Rady Pr
ogramowej VII EK MŚP

 

 

 

6. Prezydent Andrzej Duda dziękuje partnerom społecznym

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podziękował organizacjom zrzeszonym w Radzie Dialogu Społecznego (w tym organizacji rzemieślniczej) za cenne uwagi dotyczące ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednocześnie poinformował, że już wcześniej sygnalizowane były problemy dotyczące praw pracowniczych osób zatrudnionych w Sądzie najwyższym, nie będących sędziami, które mogłyby pojawić się po uchwaleniu ustawy o SN.

Przypominamy, że  partnerzy społeczni RDS w liście do prezydenta uznali, że poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, ale musi odbywać się z poszanowaniem Konstytucji, z zachowaniem standardów stanowienia prawa i uwzględnieniem szerokich konsultacji społecznych. A w przypadku tych ustaw takich standardów nie dochowano.

Podkreślili, że lekceważenie dialogu społecznego nie buduje zaufania i kapitału społecznego, niezbędnego dla rozwoju Polski. Problem jest poważny, albowiem stabilność i przewidywalność systemu prawa są kluczowe dla decyzji inwestycyjnych przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno etapu rejestracji firmy, dochodzenia roszczeń jak i ich egzekucji. Jest także warunkiem zaufania obywateli do państwa i prawa w relacjach pracodawca-pracownik, także w kontekście potencjalnych sporów w sprawach pracowniczych.
Odpowiedź Prezydenta:
LINK

 

RDS w pigułce:

Członkami statutowymi Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Reprezentatywne organizacje związkowe:

· NSZZ „Solidarność”,

· Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

Forum Związków Zawodowych.

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

· Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

· Konfederacja „Lewiatan”,

· Związek Rzemiosła Polskiego,

Związek Pracodawców Business Centre Club .

Przedstawiciele Rady Ministrów, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów:

· Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska,

· Minister Rozwoju i Finansów - Mateusz Morawiecki,

· Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk,

· Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Błaszczak,

· Minister Zdrowia - Konstanty Radziwiłł,

· Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska,

· Minister - członek Rady Ministrów - Elżbieta Witek,

Minister Energii - Krzysztof Tchórzewski.

Przedstawiciele strony rządowej, wskazani przez Prezesa Rady Ministrów:

· Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialny za dialog społeczny

Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialna za budżet.

Z głosem doradczym przedstawiciele:

· Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

· Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przewodniczący Rady:

Na czele Rady stoi przewodniczący, który reprezentuje Radę w kontaktach zewnętrznych i przewodniczy jej posiedzeniom.

Przewodniczącym rady jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników, strony pracodawców lub strony rządowej. Jego kadencja trwa 1 rok.

Do jego obowiązków należy również przedstawiania corocznie Sejmowi RP i Senatowi RP sprawozdania z działalności Rady.

Prezydium Rady:

Pracami Rady kieruje Prezydium, składające się z Przewodniczącego i wiceprzewodniczących, do którego zadań należy m.in. koordynacja prac Rady i rozpatrywanie spraw przez nią przekazanych. 

W skład Prezydium wchodzą:

· Henryka Bochniarz - Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewiatan

· Elżbieta Rafalska- Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

· Andrzej Malinowski- Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego - Prezydent Pracodawców RP

· Jerzy Bartnik- Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

· Wojciech Warski- Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego - Przewodniczący Konwentu Business Centre Club

· ,Piotr Duda - Wiceprzewodniczacy Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Krajowej  NSZZ "Solidarność"

· Jan Guz- Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Dorota Gardias- Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego - Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

Przedstawiciele każdej z organizacji wchodzących w skład Rady i Prezes Rady Ministrów wskazują po jednym wiceprzewodniczącym, przy czym nie wskazuje wiceprzewodniczącego organizacja lub strona rządowa, której przedstawiciel jest Przewodniczącym Rady.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

Biuro Rady Dialogu Społecznego jest wydzieloną komórką organizacyjną państwowej jednostki budżetowej podległej ministrowi do spraw pracy - Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego.

Biuro RDS zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową oraz ekspercką Rady. Będzie też przygotowywało projekt sprawozdania z działalności Rady za rok poprzedni.

Pracą Biura kieruje dyrektor podlegający przewodniczącemu Rady, który jest powoływany przez ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Rady.

Dyrektor zobowiązany jest do koordynacji prac Biura w zakresie wskazanym w uchwalonym przez Radę regulaminie. Do zakresu ustawowych obowiązków należy przygotowanie projektu planu finansowego Biur RDS na rok następny oraz każdego roku w terminie przewidzianym ustawą o RDS terminie przedstawienie Radzie sprawozdania z wykonania planu za rok poprzedni.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240),zastąpią one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WRDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. Tak więc o utworzeniu WRDS postanawia Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej z organizacji pracodawców, oraz co najmniej jednej organizacji pracowników.

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

· marszałek województwa;

· przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych;

· przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców;

wojewoda.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

· wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;

· opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;

· rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;

· przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;

rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.