CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

- Wynagrodzenie młodocianych (wyjaśnienie).

   Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

WYNAGRODZNIA dla uczniów młodocianych.

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 16 678 22 22

Faks: 16 678 22 22

E-mail: cechprzemysl@op.pl

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  czerwiec, lipiec, sierpień 2017

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.
   Nie opłaca składki (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat.).

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Ubezpieczenie emerytalne
9,76%

Ubezpieczenie rentowe
1,5%

Ubezpieczenie chorobowe
2,45

Razem ubezpieczenie społeczne

Do wypłaty

Ubezpieczenie wypadkowe
1,80%

I rok

174,14

17,00

2,61

4,27

23,88

150,26

3,13

II rok

217,68

21,25

3,27

5,33

29,85

187,83

3,92

III rok

261,21

25,49

3,92

6,40

35,81

225,40

4,70