CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w PRZEMYŚLU

Z rzemiosłem łatwiej, bezpieczniej i raźniej.

- Wynagrodzenie młodocianych (wyjaśnienie).

   Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

WYNAGRODZNIA dla uczniów młodocianych.

Skontaktuj się z nami:

Tel.: 16 678 22 22

Faks: 16 678 22 22

E-mail: cechprzemysl@op.pl

Wynagrodzenia uczniów za miesiące:  GRUZIEŃ 2017, STYCZEŃ, LUTY 2018

   Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów: ubezpieczenie emerytalne - 9,76% ubezpieczenie rentowe - 6,5%, ubezpieczenie wypadkowe - min.  1,80 , dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.
   Nie opłaca składki (chyba, że uczeń otrzymał wynagrodzenie w wysokości najniższego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na cały etat.).

 

   Przypominamy, że dofinansowanie z tytułu wyszkolenia uczniów, refundacja wynagrodzeń uczniowskich oraz refundacja PEFRON-u podlega podatkowi dochodowemu (w przypadku ryczałtu 3%)

Rok nauki

Wynagrodzenie brutto

Ubezpieczenie emerytalne
9,76%

Ubezpieczenie rentowe
1,5%

Ubezpieczenie chorobowe
2,45

Razem ubezpieczenie społeczne

Do wypłaty

Ubezpieczenie wypadkowe
1,80%

I rok

170,22

16,61

2,55

4,17

23,33

146,89

3,06

II rok

212,78

20,77

3,19

5,21

29,17

183,61

3,83

III rok

255,34

24,92

3,83

6,26

35,01

220,33

4,60